Aktuálně

BARMA & VIETNAM

20.02.2018 15:04
cestovatelská přednáška Márových čtvrtek 15. 3. od 17 hodin v knihovně

Knihovní řád

REGISTRACE ČTENÁŘE

Čtenářem (uživatelem) knihovny se může stát každý občan České republiky, který se prokáže platným občanským průkazem, nebo cizinec, který se prokáže cestovním pasem, a poskytne knihovníkovi osobní údaje, tj. jméno, příjmení, bydliště a datum narození.

Tyto osobní údaje bude knihovna zpracovávat podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Děti do 15 let se stanou čtenáři na základě písemného souhlasu rodičů.

Za děti přebírají zodpovědnost rodiče.

Na základě vyplněné přihlášky a zaplacení registračního poplatku je vydán čtenářský průkaz, který je nepřenosný.

Na cizí průkaz není možné literaturu půjčovat.

Ztrátu průkazu musí čtenář ihned ohlásit a za poplatek 20 Kč mu bude vystaven nový.

 

VÝPŮJČNÍ DOBA

Výpůjční doba činí dva měsíce, u nových knih jeden měsíc. Výjimku povoluje knihovník. Na žádost čtenáře může být výpůjční lhůta prodloužena o další měsíc. Žádá-li knihu další čtenář, nebude výpůjčka prodloužena.

 

POVINNOSTI ČTENÁŘE

Čtenář si může najednou vypůjčit 10 knih, 10 časopisů a 5 dalších dokumentů. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihu ve stanovené lhůtě a v neporušeném stavu. Čtenáři, který knihu včas nevrátí, bude účtován poplatek z prodlení dle ceníku.

Zůstanou-li upomínky bez odezvy, může knihovna vymáhat knihy soudní cestou.

Veškeré soudní výlohy hradí čtenář.

Poškozené a ztracené dokumenty je uživatel povinen uhradit v pořizovací ceně + poplatek za vyřazení. Zjištěná poškození je čtenář povinen ohlásit v knihovně, jinak za ně sám odpovídá a bude po něm požadována náhrada.

Čtenář nese odpovědnost za půjčené knihy a nesmí je půjčovat dalším osobám.

Čtenář je povinen hlásit v knihovně změnu osobních údajů.

Jestliže se půjčené dokumenty dostanou do styku s nakažlivou nemocí, je toto nutné v knihovně nahlásit a postarat se o jejich dezinfekci nebo uhradit náklady s tím spojené.

 

PRÁVA ČTENÁŘE

Čtenář má právo půjčovat si knihy jak z vlastního knihovního fondu, tak z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.

Čtenář má právo využívat všechny další služby, které knihovna nabízí – internet, tisk, rezervace knih apod.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Hrubé porušování knihovního řádu opravňuje knihovníka zbavit čtenáře práva používat služeb knihovny.

Tento knihovní řád platí na dobu neurčitou.

Součástí knihovního řádu je ceník služeb a sankčních poplatků.

Karasova obecní knihovna

Hutisko-Solanec 605
75662
tel.: +420 607 664 661

knihovna@hutisko-solanec.cz
http://knihovna.hutisko-solanec.cz
verze pro mobilní telefony
http://m.knihovna.hutisko-solanec.cz

knihovnice: Mgr. Marie Fajkusová

Otevírací doba

pondělí    10.00 - 13.00 hodin
úterý        14.00 - 17.00 hodin
o prázdninách: jen úterý 16.00 - 19.00 hodin