KARASOVA OBECNÍ KNIHOVNA

KNIHOVNÍ ŘÁD

KNIHOVNÍ ŘÁD

Tento Knihovní řád je vydán v souladu se zřizovací listinou Karasovy obecní iknihovny v Hutisku-Solanci schválenou zastupitelstvem obce a podle §4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon).

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Poslaní a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a § 12 zákona č. 257/2001 Sb. a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služgby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Veřejné knihovnické a informační služby

Knihovna poskytuje uživatelům především:

 • výpůjční služby
 • meziknihovní služby
 • informační služby:(informace o katalozích, fondech a využívání knihovny, informace z oblasti veřejné správy, ústní informace  bibliografického a faktografického charakteru, přístup na internet)

Tyto služby jsou poskytovány bezplatně.

Knihovna poskytuje další služby, za které může požadovat úhradu ( reprografické služby, administrativní úkony…).

Veškeré finanční částky jsou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

II. UŽIVATELÉ KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB

registrace uživatele

Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každá osoba po vyplnění přihlášky s těmito údaji: jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození (telefon, e-mailová adresa).

Děti do 15 let se stanou registrovaným uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Poučení o ochraně oobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka.

Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat ústně nebo písemně knihovníkovi.

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

Uživatel je povinnen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

Uživateli je zakázáno kopírovat či distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmíniky.

Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provozm počítzače. Dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

Uživatel je povinnen respektovat autorskoprávní ochranu dat (zákon č. 121/2000 Sb, o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským) v platném znění a ostatní předpisy.

III. VÝPŮJČNÍ ŘÁD

Zpřístupňované knihovní dokumenty

Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnného souboru.

Meziknihovní služby zprostředkuje knihovna na požádání uživaterle podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Rozhodnutí o půjčování

Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty s výjimkou dokumentů:

 • kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození
 • které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny
 • jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické nebo pornografické literatury apod.)
 • které byly půjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziklnihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny

Postupy při půjčování

Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si dokument, ihned ohlásit všechny závady.

Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu nebo o jeho prodloužení (osobně v knihovně, telefonicky nabo e-mailem).

Výpůjční lhůty

Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc u novinek, 2 měsíce u ostatních titulů. 

Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Vracení vypůjčeného dokumentu

Uživatel je poninen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil.

Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 20 dokumentů. O větším počtu rozhoduje knihovník.

Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, doku má knihovna o výpůjčce záznam.

Jestliže uživatel nevrátí vypůjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli polatek z prodlení.

Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat soudní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Reprografické a jiné kopírovací služby

Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/20 Sb. (autorského zákona).

Knihovna může odmítnout zhozovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).

IV. POSTIHY NEDODRŽENÍ KNIHOVNÍHO ŘÁDU

Ztráty a náhrady

Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna.

Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo nebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanoví knihovna.

Uživatel je povinen hradit veškeré náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

Poplatek za prodlení:

Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

Vymáhání nevrácených výpůjček:

Nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. 

Po čtyřech bezvýsledných upomínkách ( z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou. Veškeré výlohy právního řízení hradí čtenář.

Ztráta průkazu uživatele:

Za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

Náhrada všeobecných škod

Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností.

(podle občanského zákoníku, § 2951, odst.1, kde se stanoví: „Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.“).

Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Výjimky z KŘ povoluje knihovník
 • Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy
 • Ruší se Knihovní řád ze dne 1. 11. 2007
 • Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.

VI. PŘÍLOHY KNIHOVNÍHO ŘÁDU

 1. Ceník placených služeb a poplatků Karasovy obecní knihovny v Hutisku-Solanci.
 2. Poučení o ochraně osobních údajů.
 3. Informace o pořizování fografií aj.

Příloha č. 1

CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB A POPLATKŮ

Registrační poplatek

děti do 15 let, studenti, důchodci20 Kč/rok
ostatní50 Kč/rok

Ztráta průkazu, vyhotovení nového

ztráta20 Kč

Upomínky

upomínka 162 dny10 Kč   (neposílá se)
upomínka 276 dnů30 Kč   (neposílá se)
upomínka 390 dnů50 Kč + poštovné
upomínka 4 (dopis OÚ)104 dny70 Kč + poštovné

Poškození vazby

poškození40 Kč

Ztráta nebo zničení

knihycena knihy + 100 Kč
časopisucena časopisu + 30 Kč
ostatních dokumentůcena dokumentu + 50 Kč

Příloha č. 2

POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je vedoucí knihovny.

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

 • Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště.
 • Kontaktní údaje: doručovací adresa, e-mail, telefon
 • Služební údaje: číslo čtenářského průkazu, kategorie čtenáře, správa čtenářského konta, rezervace, historie výpůjček, upomínky
 • Účetní údaje: o provedených peněžních transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech

Knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

Registrovaný uživatel ohlásí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku knihovnífo fondu. Kontaktní údaje využívá za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

Práva uživatelů jako subjektu osobních údajů

Uživatel má právo na přístu k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Knihovna registrovanému uživateli na jeho písemnou žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených.

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemné žádosti.

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a jeden rok poté.

Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu obce Hutisko-Solanec.

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti jsou uchovány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými přístupy.

 Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi. Přístup k těmto datům je chráněm systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě písemné smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny.

a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známé jako GDPR.

Dohled nad ochranouosobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pojkud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás: knihovna@hutisko-solanec.cz nebo podatelna@hutisko-solanec.cz

Příloha č.3

INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ AJ.

V rámci kterékoliv akce pořádané Karasovou obecní knihovnou Hutisko-Solanec budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem dokumentace a prezentace její činnosti. Pokud s pořizováním záznamů nesouhlasíte, upozorněte na to předem přítomného organizátora akce.

Karasova obecní knihovna Hutisko-Solanec nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

PROVOZNÍ ŘÁD

Základní pravidla chování při využívání IT

 • V místnosti s PC je zakázáno rušit hlukem ostatní návštěvníky, užívat PC pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek, jíst, pít.
 • Při provozu internetu je zakázáno vše, co je v rozporu se zákony České republiky, jako například šíření pornografie, nacismu, stahování a prohlížení obsahu podporujícího rasovou nesnášenlivost, ohrožování mravní výchovy mládeže, porušování autorských práv apod.
 • Návštěvníci mohou používat jen předinstalovaný software, není dovoleno spouštět na PC jakékoli programové soubory stažené z internetu. Za obsah souborů stažených z internetu nenese provozovatel žádnou zodpovědnost.
 • Jakkoli zasahovat do konfigurace a nastavení PC je přísně zakázáno.
 • Informace získané z internetu si může návštěvník odnést buď na vlastním USB flash disku či paměťové kartě. Po dohodě s obsluhou je možné informace vytisknout.
 • Pokud návštěvník zanechá na PC stažená data, mohou být obsluhou odstraněna bez zálohy.
 • Doba používání jednoho PC není časově limitována ( v rámci provozní doby ).  Pouze v případě zájmu více uživatelů se doba zkracuje na 30 minut. U jednoho PC mohou být nejvýše dva lidé.
 • V případě jakékoliv poruchy či problému je návštěvník povinen tuto skutečnost ihned ohlásit obsluze.
 • Každý návštěvník je povinen řídit se tímto řádem a dbát pokynů obsluhy.
 • V případě porušení tohoto řádu může být návštěvník vykázán. Případnou vzniklou škodu je návštěvník povinen uhradit.